Caravan en de Wet

www.caravanendewet.nl

Beladen van Auto en Caravan.


Caravan (laad)capaciteit 


Minimum laadvermogen 


In het ‘verre’ verleden (jaren 70) kwam het wel voor, dat er caravans verkocht werden met een zodanig klein laadvermogen, dat er behalve een voortent bijna niets meer in de caravan meegenomen kon worden. In de jaren 80 werd de zogenaamde 15% regeling toegepast. Door deze maatregel werd een minimum laadvermogen gegarandeerd. Dit minimum laadvermogen moest: 15% van de toegestane maximum massa van de caravan zijn. Daarnaast werd voor de koelkast en kachel met gasflessen 2 x 30 kg daarbij opgeteld.
Bijvoorbeeld: een caravan heeft een toegestane maximum massa van 1000 kg. Het vereiste minimum laadvermogen werd dan als volgt vastgesteld:
15% van 1000 kg = 150 kg + 60 kg voor koelkast en gasfles(sen) is in totaal 210 kg. De ledige massa van de caravan mocht derhalve niet meer zijn dan (1000 kg min 210 kg =) 790 kg. Dit was voor de fabrikanten een uitdaging om dit te produceren.
Vanaf 1995 bij de invoering van het Voertuigreglement (lees 1 januari 1998) moesten nieuwe caravans alvorens ze een kenteken en kentekenbewijs kregen voldoen aan de Europese goedkeuringseisen, een zogenaamde –Typekeuring –. Bij een typekeuring mogen de waarden (massa's) plus of min 5% afwijken. Dit kan betekenen dat een caravan van 1300 kg (waarde op plaatje en op het kentekenbewijs) dat deze in werkelijkheid (5% van 1300= 65) 1365 kg weegt. Mijn ervaring leert dat het voor de gebruiker vaak negatief uitvalt. Jaarlijks komt de ANWB met een lijst van gewogen nieuwe caravans. Aan de hand van brochures kun je dan nagaan wat de verschillen zijn. In het kentekenbewijs van de caravan zijn vele waarden te vinden, zoals de ledige massa, de toegestane maximum massa, wat de caravan inclusief de lading mag wegen. Het verschil tussen massa ledig voertuig en toegestane maximum massa is het laadvermogen. Soms is het laadvermogen nog vermeld in kentekenbewijzen.

Bij nieuwe caravans wordt door een driepuntsweging de (ledige)massa vastgesteld. De standaarduitrusting zoals koelkast, kachel, cassettetoilet e.d zijn meegewogen bij deze weging. Dit neemt niet weg dat een aanzienlijk deel van het laadvermogen (later) opgebruikt kan worden door nog later aan te brengen accessoires.


Bijvoorbeeld: reservewiel, accu, airco, caravan mover, fietsenrek, sattelietschotel, omnistore vaste luifel, enzovoort. Doordat deze onderdelen vast aan de caravan zitten, wordt niet gerealiseerd dat daardoor een deel van het laadvermogen reeds is verbruikt. De praktijk leert dat caravans vaak zwaarder zijn dan in de papieren is vermeld. De kreet "meten is weten" blijft dan ook van toepassing. Een eenmalige vaststelling van de massa is dan ook belangrijk!
De betrouwbaarste manier om de (ledige) massa van de caravan te achterhalen, is om deze op een weegbrug te wegen of met zogenaamde wiellastmeters (weegplaatjes). Aan de hand van deze weging kan het nog beschikbare laadvermogen vastgesteld worden. Dit voorkomt teleurstellingen en de pittige boetes voor overbelading. 

Veilig op vakantie: door een goede belading
Te zwaar of verkeerd beladen caravans kunnen onderweg nogal wat problemen veroorzaken. Het gewicht/massa dat aan lading meegenomen mag worden is de toegestane maximum massa (zie kentekenbewijs of constructieplaat op de caravan) minus de ledige massa van de caravan.

Overtredingen zijn:
-overschrijding van de aslast,
-overschrijding van de kogeldruk
-overschrijding van de toegestane maximum massa. (Aslast + last onder de koppeling = totale massa van de caravan.)
Om zeker te zijn dat er niet te veel wordt beladen is er eigenlijk maar één goede methode en dat is het wegen van de caravan op een weegbrug (zie Gouden Gids) of caravanweegplaatje (Reich caravan weight control). 

Vaststellen van aslasten met wiellastmeters Algemene beladingsadviezen 


 • Leg zware spullen zo veel mogelijk boven de caravan as. 
 • Leg nooit zware spullen helemaal achter in de caravan. Dit werkt als het slingereffect van de klepel/slinger van de klok. 
 • Bij een caravan waarbij de keuken, bergruimte en koelkast zich geheel achter in de caravan bevinden, niet te veel spullen in de keuken leggen. 
 • Zorg dat in de bovenkasten (rondom) geen zware spullen worden gelegd. Dit verhoogt het zwaartepunt  van de caravan waardoor de caravan eerder gaat slingeren, en in het ergste geval zelfs kan kantelen (topzwaar). 
 • Zorg voor een gelijkmatige verdeling van de lading over het linker- en rechterwiel van de caravan. 
 • Zorg voor een juiste kogeldruk, zoals deze is voorgeschreven door de caravan- en/of autofabrikant. Veelal bedraagt de maximum kogeldruk 50 of 75 kg. Zie voor de juiste waarden de omschrijving op de koppeling van de caravan en het typeplaatje op de trekhaak, of raadpleeg de kentekenbewijzen.
 • Zet gasflessen in de disselkast goed vast. Zorg dat de gaskranen tijdens het rijden zijn gesloten (In verschillende Europese landen verplicht).
 • Het vervoer van fietsen op de dissel verhoogt de kogeldruk aanmerkelijk, terwijl het vervoer van fietsen achter op de caravan de stabiliteit zeer nadelig beïnvloedt. 
 • Het trekkende voertuig heeft ook een maximum laadvermogen, ook al staat dit niet op het kentekenbewijs (vaak vermeld op typeplaatje onder de motorkap).
 • Bij caravaninstabiliteit (zie link -Caravan-rijstabiliteit). Waarden in kentekenbewijs en opschriften constructie plaatje.


   
Gegevens in het kentekenbewijs


 • maximum massa ledig voertuig
 • maximum massa (beladen)voertuig
 • laadvermogen
 • maximumlast vooras
 • maximumlast achteras

In personenauto kentekenbewijzen staan veelal niet alle bovenstaande waarden genoemd.
Om toch te weten wat je aan lading mag meenemen is het constructieplaatje van de auto belangrijk.Opschriften op constructieplaatje van de auto:
bovenste waarde = toegestane maximum massa
tweede waarde = maximum massa combinatie
(indien ingevuld) = (maximum treingewicht)
cijfer 1 = maximum aslast vooras
cijfer 2 = maximum aslast achteras

Op de constructieplaatjes die op voertuigen aanwezig (moeten) zijn, kunt u als gebruiker aflezen wat de toegestane maximale waarden mogen zijn. Overschrijding van deze waarden worden bij een politiecontrole beboet met honderd euro of meer!
Bij een eventuele controle zijn de waarde vermeld in het kentekenbewijs in eerste aanleg van toepassing.Constructieplaatje Galloper


Vergelijk het constructieplaatje Galloper met het kentekenbewijs van de (Hyundai) Galloper (zie boven)
De waarde 2510 kg is de maximum toegestane massa van de auto
De waarde 5810 kg is de maximum toegestane massa van de combinatie auto +caravan.
De waarde 1100 kg is de maximum toegestane aslast van de vooras
De waarde 1600 kg is de maximum toegestane aslast van de achteras
De waarde op het constructieplaatje zijn de technisch toegestane waarde van de fabrikant. De waarde in het kentekenbewijs zijn veelal gelijk maar soms kunnen ze afwijkend zijn.Constructieplaatje Daewoo
Het constructieplaatje vermeld de navolgende waarden
1630 kg Maximum toegestane massa van de auto
2690 kg Maximum toegestane massa van de combinatie auto + caravan
860 kg Maximum toegestane aslast van de vooras
890 kg Maximum toegestane aslast van de achteras
Plaats van het constructieplaatje

Als u in het bezit bent van een auto zult u waarschijnlijk ergens onder de motorkap of in de (rechter) deuropening een constructieplaatje vinden waarop ook dergelijke waarden zijn vermeld. Tevens staat op deze constructieplaat het merk van de auto en het VIN-nummer. Vergelijk deze waarden eens met de gegevens uit het kentekenbewijs behorende bij die auto.
Plaatje op de trekhaak.
Soms staat er in het kentekenbewijs wat de maximum kogeldruk mag zijn. Is dit niet het geval, dan zul je het typeplaatje van de trekhaak moeten raadplegen. Per auto kunnen de maximale waarden verschillen en liggen vaak tussen de 50 tot 75 kg. Is er geen vermelding en geen typeplaatje aanwezig dan beperkt de wetgever de maximale kogeldruk tot 50 kg.


Constructieplaatje caravan

Ook caravans moeten een constructieplaat hebben. Op deze constructieplaat staat de naam van de fabrikant, VIN-nummer, de toegestane maximum massa en de maximum toegestane aslast(en). Op sommige plaatjes is ook de maximum kogeldruk vermeld. Vergelijk ook de opschriften van de constructieplaat met de waarden vermeld in het kentekenbewijs van de caravan.


Nadat u bovenstaande hebt uitgevoerd bent u volledig op de hoogte met betrekking tot de beladingseisen van uw auto en caravan.
Wat mag de auto trekken?


Wat een auto aan aanhangwagen massa mag trekken is voor het grootste gedeelte door de fabrikant van de auto, in samenhang met de huidige Europese regelgeving (type keuring motorvoertuigen).
We hebben hierboven gezien dat auto's een constructieplaat hebben. Hierop staan een aantal waarden waaruit je op kunt maken wat een auto mag trekken. Vuistregel: Maximum massa van de gehele combinatie minus de toegestane maximum massa van de auto, kortom de verschillen tussen de twee bovenste getallen.
Een auto heeft een kentekenbewijs en in het kentekenbewijs wordt vermeld welke aanhangwagen massa mag worden voortbewogen. In sommige kentekenbewijzen staan een aantal waarden namelijk voor middenasaanhangwagens (Caravan) en autonome aanhangwagens. (Dit zijn 4- wielige aanhangers met een molenbesturing) Ook staat er veelal nog vermeld de waarde geremd of ongeremd!
Sporadisch komt het voor dat een auto geen aanhangwagen mag voortbewegen. In het kentekenbewijs zijn dan geen waarden opgenomen, er kunnen 000 staan of liggende streepjes.
Bij politiecontroles zijn de waarde in het kentekenbewijs van toepassing. De vaststelling of de waarde in het kentekenbewijs wordt overschreden moet worden vastgesteld door middel van weging, aslast + last onder de koppeling.Artikel 5.18.18 en 5.18.18a zijn van toepassing
De totale massa van aanhangwagens die worden voortbewogen door personenauto’s, bedrijfsauto’s of bussen waarvan de toegestane maximummassa niet meer bedraagt dan 3.500 kg, mag niet meer bedragen dan de maximummassa die volgt uit het op de koppeling van het trekkend voertuig aangebrachte identificatiekenmerk of goedkeuringsmerk. Indien de koppeling daaromtrent geen gegevens vermeldt, mag de totale massa van de aanhangwagen niet meer bedragen dan 750 kg en niet meer dan:
a. de ledige massa van het trekkend motorvoertuig, of
b. de massa in rijklare toestand van het trekkend motorvoertuig.


Artikel 5.18.18a

   1. Als in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van personenauto’s een maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, dan mag de totale massa van aanhangwagens of de som van de aslasten van autonome aanhangwagens met een bedrijfsremsysteem achter die personenauto’s maximaal 3.500 kg bedragen en daarbij de laagste van de volgende waarden niet overschrijden:
a. de maximum te trekken massa aanhangwagen zoals die in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van het trekkende voertuig is vermeld;
b. de door de fabrikant bepaalde technisch toegestane getrokken maximummassa gebaseerd op de constructie van het trekkend voertuig;
c. de door de fabrikant bepaalde technisch toegestane getrokken maximummassa gebaseerd op de sterkte van de mechanische koppelinrichting;
d. de technisch toegestane maximummassa van het trekkend voertuig, of 1,5 maal de technisch toegestane maximummassa van de personenauto, voor zover de personenauto een aantekening in het kentekenbewijs of in het kentekenregister ‘G’ heeft.
4. Als in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van een personenauto geen maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, mag géén aanhangwagen worden voortbewogen.


Politiecontrole
Bij een politiecontrole worden door weging eventuele overschrijdingen vastgesteld. De weging kan plaats vinden op een geijkte weegbrug of met geijkte wiellastmeters.
Voor overtreding van een gestelde waarde is in Nederland een marge van 10% van toepassing. Zit u daarboven dan moet u rekenen op een forse boete.
 

Meten van de massa van de caravan

Het is best belangrijk om u caravan te wegen. Ten eerste om te kijken of je niet overbeladen bent. Ten tweede of de lading symmetrisch in de caravan ligt zodat de beide wieldrukken gelijk zijn. Links en rechts verschillende wieldrukken geeft bij het rijden extra instabiliteit.

Zorg ervoor dat de maximum kogeldruk niet wordt overschreden. ( 50 - 60 kg is voldoende )