Caravan en de Wet

www.caravanendewet.nl

Gas/LPG in de Caravan.

Gebruik van LPG (autogas) in en om de caravan. 

Onlangs was de volledige technische advies commissie van de NCC te gast bij de Firma Ter Veer in Zwolle. De heer Ter Veer jr. is een deskundige op het gebied van kampeermaterialen voor campers en caravans. Vanuit de camperhoek (NKC) heeft  hij veel te maken met gasvoorzieningen in Campers. Onze interesse ging uit naar de gassoorten en gasvoorzieningen in en rond de caravan, waarbij de veiligheid, opslag en gebruik centraal stonden.

Gassoorten:

De samenstelling van gassoorten zijn in de laatste decennia nogal gewijzigd. Door de steeds toenemende emissie en milieueisen zijn er Europees afspraken gemaakt. Op termijn zullen alle Europese landen aan de nieuwe eisen moeten voldoen. Nederland en omringende landen met de Scandinavische landen lopen voorop als het gaat om de uitvoering van deze afspraken.

De samenstelling van het huidige LPG wat we bij pompstations tanken in Nederland  bestaat uit ongeveer 10% butaan en 90% propaan.

Gasvulstations voor het vullen van flessengas gebruiken eveneens een gasmengsel van 10% butaan en 90% propaan. Kortom er bestaat nauwelijks nog verschil  in samenstelling van het gas aan de pomp (LPG autogas) en het gas wat we krijgen (kopen) bij gasvulstations.

Naarmate we wat verder van Nederland verwijderd raken zal de gas samenstelling mogelijk enigszins wijzigen. De Europese eisen zijn waarschijnlijk in 2005 ingegaan, waarbij aangesloten EEG landen dan nog ongeveer 10 jaar de tijd krijgen hun producten aan te passen aan de nieuwe norm.

Door de hoge percentage propaan is het gas nu goed bruikbaar in de warme en koude jaargetijden en zijn de gevaren van vloeibaar butaan in de leiding niet meer aanwezig, cq. niet anders dan in het verleden.

We kennen als kampeerders allemaal de soorten gasflessen welke in gebruik zijn bij de diverse campers en caravans. Deze flessen worden doorgaans omgeruild of bij een gasvulstation gevuld. Bij een regulier gasvulstation wordt de gasfles gewogen om er voor te zorgen dat de gasinhoud (vloeibare deel) niet meer bedraagt dan ongeveer 80%. Er moet een deel zijn voor de dampfase, voor een veilig gebruik.


Uitvoeringsvormen van gasflessen: Staal, aluminium, en kunststof

De inhoud en grote kunnen variëren. 

 


Omdat er in omringende landen kennelijk meer of ruimere mogelijkheden zijn om gas te tanken, waarbij wij soms ook twijfelen aan de juistheid daarvan, hebben bedrijven, hier op ingespeeld en tanks vervaardigd met een LPG vulaansluiting. De gastanks voldoen aan alle eisen van veiligheid en brandgevaar, zijn gekeurd en voorzien van de nodige informatie van geldigheid van de keuring (10 jaren in Nederland).
Voor de caravans zijn gasflessen/tanks ontworpen, die dezelfde afmetingen hebben als de bekende staande gasflessen, echter zijn ze uitgevoerd met beveiligingen die het onmogelijk maken om de flessen meer dan 80% te vullen. Ze kunnen van staal, aluminium of kunstof worden gemaakt. In de vele kampeerwinkels en op internetsites worden deze tanks thans te koop aangeboden.

Voor campers zijn er ook andere modellen (liggende cilinders) verkrijgbaar die eveneens aan alle veiligheidseisen voldoen.


Zoals de zaken er nu voor staan is er uit het oogpunt van veiligheid en transport in goedgekeurde LPG  flessen geen reden meer deze binnen de NCC te weren. Wel zullen we met alle gasflessen zorgvuldig moeten blijven omgaan.Staal, aluminium, en kunstof. De inhoud en grote kunnen variëren.Bovenstaande  aluminiumgasfles is voorzien van een automatische 80% vulaansluiting. Dit betekent dat voor het vullen van de gasfles niet gewogen behoeft te worden. Wanneer tijdens het vullen de inhoud van de gasfles met 80% (vloeibaar gas) is bereikt stopt automatisch het vulproces. Deze gasfles is voorzien van een afnamekraan met uitstroombeperking. Bij een te grote afname (slang breuk) sluit de kraan zich automatisch. 


Bovenstaande foto’s laten een rode stalen gasfles zien met een 80% vulaansluiting, een (normale) afnamekraan. Tevens is deze gasfles voorzien van een inhoudsmeter, waarop de (vloeibare) inhoud is af te lezen. Als extra veiligheid zijn deze (rode) gasflessen voorzien van een overdrukbeveiliging.
Indien de druk oploop tot meer dan 17 bar, zal deze overdrukbeveiliging gas laten ontsnappen. Bij brand en overschrijding van de beveiligingsdruk,zal het gas gecontroleerd worden afgefakkeld. Op internet zijn hiervan filmpjes te zien.

Naar onze mening is deze gasfles (rood) de meest veilige gasfles welke men kan kopen. Een groot nadeel is dat zijn netto massa (staal) nogal hoog is. Wij wijzen er nogmaals met klem op om steeds zorgvuldig om te gaan met gas en gasflessen. 1 liter vloeibaar gas, verdampt tot ongeveer  250 liter brandbaar mengsel!
Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij als Technische advies commissie gemeend het bestuur op de hoogte te brengen van onze bevindingen. Ons advies is dan ook om gasflessen met een automatische 80% vulaansluiting niet langer te weren binnen de Nederlandse Caravanclub (NCC). Opgemerkt dient te worden dat  het NIET is toegestaan te tanken bij een LPG pompstation.

Campers hebben vaak een vast ingebouwde LPG tank of een staande fles in een gaskast. De inhoud daarvan wordt gebruikt voor kook- en verwarmingsdoeleinden. Controle door de pomphouder is bijna niet te doen, vaak is het kwaad al geschied (de tank is dan weer vol) alvorens men erachter komt. De pomphouder, blijft verantwoordelijk en strafbaar. Om niet in de problemen met de fiscus te komen kan de Camper gebruiker/eigenaar de afleveringsbonnen bewaren en aan het eind van het jaar met de belastingdienst af rekenen. Je zou voorzichtig kunnen zeggen dat de fiscus recht heeft op opcenten van de getankte liters gas/LPG.

Wij vinden dat niet de NCC verantwoordelijk is voor het handelen van individuele  NCC leden. Een ieder moet zijn eigen afwegingen maken, het blijft een eigen verantwoordelijkheid van de kampeerder waar hij zijn gas vandaan haalt.
In het jaarboek 2009 van de NCC in het Kampeerreglement voor NCC terreinen, op bladzijde 50, staat een tekst die naar onze mening bedoeld is voor een LPG installatie van een auto, goedgekeurd door de RDW. Gelet op de APK verplichting voor auto’s is handhaving van dit artikel niet noodzakelijk. (als een auto is gekentekend en apk is gekeurd dan is ook de LPG installatie gekeurd)
Door veranderde inzichten omtrent gas en gasvoorzieningen zal pagina 246 en 247 in het volgende jaarboek worden gewijzigd.

Tot slot hieronder een paar teksten    (OF INTERNET VERWIJZINGEN) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! die op het internet staan van bedrijven die de nieuwe LPG flessen verkopen. De tekst spreekt voor zich.

De gezamenlijke

Technische Advies commissie van de

Nederlandse Caravanclub.


Besluit LPG-tankstations milieubeheer 

Geldend op 06-03-2009 (uitvloeisel van wet milieubeheer)

3.8. Het afleveren is alleen toegestaan via het aflevertoestel. Uit het aflevertoestel mag geen LPG worden afgeleverd aan andere reservoirs dan:

  • a. brandstofreservoirs,      uitsluitend dienend voor de berging van LPG, die speciaal zijn ingericht      voor de aandrijving van motorvoertuigen en die bevestigd zijn aan deze      voertuigen;
  • b. speciaal hiervoor ingerichte      wisselreservoirs met een inhoud van ten hoogste 150 l bestemd voor de      aandrijving van hef- en transportwerktuigen; het afleveren aan deze      wisselreservoirs in besloten ruimten is verboden en moet in de open lucht      geschieden;

3.9. De reservoirs genoemd in voorschrift 3.8 onder a. en b. mogen ten hoogste tot 80% met vloeistof worden gevuld. Het vullen van gasflessen met LPG is verboden. De motor van het voertuig, waaraan wordt afgeleverd, moet buiten werking zijn gesteld vóór het aankoppelen van de afleveringsslang en mag niet in werking worden gesteld voordat deze slang is afgekoppeld en is opgeborgen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Campers hebben vaak een vast ingebouwde LPG tank of een staande fles in een gaskast. De inhoud daarvan wordt gebruikt voor kook- en verwarmingsdoeleinden. Controle door de pomphouder is bijna niet te doen, vaak is het kwaad al geschied (de tank is dan weer vol) alvorens men erachter komt. De pomphouder, blijft verantwoordelijk en strafbaar. Om niet in de problemen met de fiscus te komen kan de Camper gebruiker/eigenaar de afleveringsbonnen bewaren en aan het eind van het jaar met de belastingdienst af rekenen. Je zou voorzichtig kunnen zeggen dat de fiscus recht heeft op opcenten van de getankte liters gas/LPG.

Wij vinden dat niet de NCC verantwoordelijk is voor het handelen van individuele NCC leden. Een ieder moet zijn eigen afwegingen maken, het blijft een eigen verantwoordelijkheid van de kampeerder waar hij zijn gas vandaan haalt.

 

In het jaarboek 2009 van de NCC in het Kampeerreglement voor NCC terreinen, op bladzijde 50, staat een tekst die naar onze mening bedoeld is voor een LPG installatie van een auto, goedgekeurd door de RDW. Gelet op de APK verplichting voor auto’s is handhaving van dit artikel niet noodzakelijk. (als een auto is gekentekend en apk is gekeurd dan is ook de LPG installatie gekeurd)

Door veranderde inzichten omtrent gas en gasvoorzieningen zal pagina 246 en 247 in het volgende jaarboek worden gewijzigd.

Tot slot hieronder een paar teksten die op het internet staan van bedrijven die de nieuwe LPG flessen verkopen. De tekst spreekt voor zich. 

De gezamenlijke Technische Advies commissie van de Nederlandse Caravanclub.

 Gebruik LPG in caravan

de laatste veranderingen in de regelgeving (vervolg op bovenstaand artikel)

In de caravan van juli 2009 schreven wij als Technische Advies Commissie een uitvoerig artikel over het gebruik van LPG / LPG tanks in en om de caravan. Door deze publicatie is het voor leden van de NCC ook mogelijk in hun caravan een LPG tank te hebben en te gebruiken. Voor zover noodzakelijk is of wordt het jaarboek van de NCC aangepast (2011).

De laatste tijd zijn er enkele veranderingen in de regelgeving. LPG gas mocht altijd alleen voor tractie doeleinden gebruikt worden. Sinds 1-1-2010 is de (fiscale)regelgeving aangepast waardoor LPG voor alle doeleinden gebruikt mag worden.

Tekst nieuwsbrief Douane:

Verandering tarieven accijns en energiebelasting voor minerale oliën

per 1 januari 2010.

De tarieven van accijns en energiebelasting op minerale oliën gaan veranderen.

De energiebelasting en de accijns voor bepaalde minerale oliën

zijn vanaf 1 januari 2010 samengevoegd. Ook gaan een aantal teruggaafbepalingen

van de Wet belastingen op Milieugrondslag naar de Wet op de

accijns. Dat staat in de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010. Ook is op de

accijnstarieven voor alle minerale oliën de inflatiecorrectie toegepast.

Verwerking per 1 januari 2010 van de energiebelasting voor vloeibaar

gemaakt petroleumgas (LPG), laagbelaste halfzware olie en laagbelaste

gasolie in de accijnstarieven voor die producten

Halfzware olie, gasolie en LPG, die zijn bestemd voor ander gebruik dan

• voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of

• voor het aandrijven van pleziervaartuigen of

• voor de voortstuwing van luchtvaartuigen

zijn tot en met 31 december 2009 belast met een verlaagd accijnstarief of nihiltarief accijns

(LPG) en energiebelasting (zie de tweede en derde kolom van de onderstaande tabel).

De energiebelasting op de laagbelaste halfzware olie en gasolie is met ingang van 1

januari 2010 verwerkt in de accijnstarieven. Dit betekent dat voor die minerale oliën de

accijnstarieven zijn verhoogd en dat u geen energiebelasting meer hoeft te betalen.

Ook voor LPG is de energiebelasting met ingang van 1 januari 2010 verwerkt in het

accijnstarief. Het nihiltarief accijns van LPG is vervallen. Er is één accijnstarief vastgesteld,

ongeacht het gebruik. Dit nieuwe tarief is een gemiddelde van het tarief voor de

energiebelasting en het accijnstarief.

Inmiddels zijn aan de pompen de prijzen van het LPG gas met ongeveer 3 eurocent verhoogd. Het verstrekken van van LPG anders dan voor tractiedoeleinden is nog niet aangepast. Binnen afzienbare tijd zal dit mogelijk worden gewijzigd.(besluit LPG-tankstations) De LPG Gasfles valt onder artikel 3.8.B. Let op: Artikel 3.9 staat duidelijk dat het verboden is gewone gasflessen te vullen met LPG!!!

Wet- en regelgeving

Besluit LPG-tankstations milieubeheer

Geldend op 16-04-2010

Artikel:

• 3.8. Het afleveren is alleen toegestaan via het aflevertoestel. Uit het aflevertoestel mag geen LPG worden afgeleverd aan andere reservoirs dan:

• a. brandstofreservoirs, uitsluitend dienend voor de berging van LPG, die speciaal zijn ingericht voor de aandrijving van motorvoertuigen en die bevestigd zijn aan deze

voertuigen;

• b. speciaal hiervoor ingerichte wisselreservoirs met een inhoud van ten hoogste 150 l bestemd voor de aandrijving van hef- en transportwerktuigen; het afleveren aan deze wisselreservoirs in besloten ruimten is verboden en moet in de open lucht

geschieden;

• c. aan het reservoir van de LPG-tankwagen, wanneer de installatie wordt

leeggehaald.

 

3.9. De reservoirs genoemd in voorschrift 3.8 onder a. en b. mogen ten hoogste tot 80% met

vloeistof worden gevuld. Het vullen van gasflessen met LPG is verboden.

De motor van het voertuig, waaraan wordt afgeleverd, moet buiten werking zijn gesteld vóór het aankoppelen

van de afleveringsslang en mag niet in werking worden gesteld voordat deze slang is

afgekoppeld en is opgeborgen.

3.10. Het afleveren van LPG is verboden indien daarbij wordt gerookt of enigerlei vuur of

kunstlicht, anders dan geïsoleerd kunstlicht, binnen een afstand van 5 m aanwezig is of

indien de motor van het voertuig waaraan wordt afgeleverd in werking is.

3.11. Ter plaatse van het aflevertoestel en de voertuigen, die brandstof laden of lossen, moet

voldoende verlichting aanwezig zijn om de benodigde handelingen veilig te kunnen

verrichten.

De gehele inrichting moet tijdens bedrijf dusdanig zijn verlicht dat voldoende overzicht is

gewaarborgd. Alleen elektrische verlichting mag zijn toegepast.

3.12. Het is verboden LPG op te slaan in of af te leveren uit een tijdelijk opgesteld reservoir.

Het is evenmin toegestaan aflevering van LPG te laten plaatsvinden rechtstreeks vanuit een

tankwagen.

Veilig omgaan met gasflessen blijft belangrijk. De LPG tanks met een 80 % vulbegrenzer en een overdrukventiel zijn de meest veilige tanks. De normale gastanks zijn natuurlijk ook oké, maar ondeskundige omgang kan leiden tot grote onveiligheid. Op internet worden vulnippels aangeboden om gewone gasflessen te vullen met LPG gas. Financieel is dit natuurlijk zeer aantrekkelijk, echter op deze manier vullen is levensgevaarlijk!!! 

- Overdruk dat ontstaat door over vullen met als gevolg een gasfles explosie
- Vloeibare afname tijdens gebruik
- Niet verzekerd
- Illegaal 

Ik mag hopen dat NCC leden als het gaat om veiligheid hun gezond verstand blijven gebruiken.

 Theo Gerrits

Medewerker

Technische Advies Commissie

 

Enkele teksten van internet aanbieders:

Gebruik van gasdamptanks

 

Beste klant,

U kunt de gasdamptank met LPG vullen bij het tankstation en gebruiken voor uw kachel e.d., maar officieel mág het niet volgens de belastingwetgever!

De door ons verkochte gasdamptanks zijn wettelijk toegestaan! Ze zijn een alternatief voor de gebruikelijke huur-fles en mogen bij een officieel gasvulstation gevuld worden met propaan- of butaangas. Met LPG vullen mag volgens de Fiscus alleen indien bedoeld als brandstof voor een voertuig (tractiedoeleinden) en indien vast gemonteerd in dat voertuig.

Gebruik met LPG als brandstof voor koken in een motorhome e.d. wordt ook toegestaan, mits vast gemonteerd en van buitenaf vulbaar. Vullen van de losse fles met LPG bij een tankstation is officieel dus niet toegestaan. Gebruik als brandstof voor verwarming e.d. mag belastingtechnisch NIET, ondanks dat het probleemloos kán.

De kwaliteit van de flessen garanderen wij voor 100% maar voor wat betreft het gebruik er van en de eventuele (fiscale) gevolgen kunnen wij nimmer aansprakelijk gesteld worden en is geheel de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Met vriendelijke groet,

 

LondenShop.nl

 

Beste klant,

HB Gaskachels verkoopt navulbare gasdamp flessen die gevuld kunnen worden met

Propaan, Butaan en LPG.

Het ZELF vullen met LPG bij het tankstation levert u al snel een besparing op van

ongeveer 50% per vulling. De door ons verkochte navulbare gasdamp flessen voldoen aan de Europese veiligheidseisen en zijn o.a uitgerust met een 80% vulbegrenzing, overdruk beveiliging, als ook een afname beveiliging.

Ze zijn daarmee wettelijk toegestaan en een prima alternatief voor de gebruikelijke

huur/pacht gasfles.

Voor de Fiscus mag het zelf vullen van gasflessen met LPG alleen wanneer dit gebruikt wordt voor tractie doeleinden, zoals bijvoorbeeld voor een heftruck.

Gebruik met LPG als brandstof voor o.a. koken in een motorhome wordt ook toegestaan, mits rechtopstaand vast gemonteerd.

Het gebruik van LPG voor verwarming en ander gasfles gebonden apparatuur kan maar mag belastingtechnisch niet, ondanks dat het prima werkt en veiligheids technisch aan alle eisen voldoet.

Als HB Gaskachels c/q Gaswinkel garanderen wij de kwaliteit en veiligheid van de gas

damp flessen. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele fiscale gevolgen bij gebruik van het getankte LPG voor niet toegestane doeleinden.

Met vriendelijke groet,

Gaswinkel


Bijeenkomst 09 maart bij Ter Veer Nilkolaus Ottostraat 18 Zwolle.

Onderwerp gas in de caravan en Camper.

De heer Ter Veer is een deskundige op het gebied van kampeermaterialen die in campers en caravans gebruikt worden.

Onze interesse ging uit naar de gasvoorziening in en rond de caravan. De heer Ter Veer liet ons de nieuwste ontwikkelingen horen en zien.

Gassoorten:

De samenstelling van gassoorten in de laatste decennia nogal gewijzigd. Door de steeds toenemende emissie en milieueisen zijn er Europees afspraken gemaakt. Op termijn zullen alle Europese landen aan de nieuwe eisen moeten voldoen. Nederland en omringende landen met de Scandinavische landen lopen voorop als het gaat om de uitvoering van deze afspraken.

De samenstelling van het huidige LPG wat we bij pompstations tanken in Nederland  bestaat uit 10% butaan en 90% propaan.

Gasvulstations voor het vullen van flessengas gebruiken eveneens een gasmengsel van 10% butaan en 90% propaan. Kortom er bestaat geen verschil meer in de gas samenstelling. Schadelijke stoffen die er vroeger inzaten zijn niet meer aanwezig.

Er is nu geen verschil meer in het gas aan de pomp LPG en het gas wat we krijgen (kopen) bij gasvulstations.

Naarmate we wat verder van Nederland verwijdert raken zal de gas samenstelling mogelijk enigszins wijzigen. De Europese eisen zijn waarschijnlijk in 2005 ingegaan. Aangesloten landen krijgen dan nog ongeveer 10 jaar de tijd hun producten aan te passen.

Door de hoge percentage propaan is het gas nu goed bruikbaar in de warme en koude jaargetijden en zijn de gevaren van vloeibaar butaan in de leiding niet meer aanwezig, cq niet anders dan in het verleden.

 

Tanken aan de pomp:

Sinds 2005 is het toegestaan om gas LPG toe te passen in kampeerauto’s en caravans, anders dan voor tractie doeleinden.
De gebruiker dient wel voor de fiscus de afleveringsbonnen te bewaren en aan het eind van het jaar met de belastingdienst af te rekenen. De oude regel dat de pomphouder strafbaar is als hij LPG levert voor niet- tractie doeleinden is daarmee vervallen. De afnemer is verantwoordelijk voor de afdracht van de belasting.
Door de verandering van deze regelgeving hebben bedrijven, hier op ingespeeld en tanks vervaardigd met een LPG vulaansluiting. De gastanks voldoen aan alle eisen van veiligheid en brandgevaar, zijn gekeurd en voorzien van de nodige informatie van geldigheid van de keuring (10 jaren).
Voor de caravans zijn tanks ontworpen, die dezelfde afmetingen hebben als de bekende bestaande gasflessen, echter zijn ze uitgevoerd met beveiligingen die het onmogelijk maken om de tanks meer dan 80% te vullen. Ze kunnen van staal, aluminium of kunststof worden gemaakt. Voor campers zijn  andere modellen (liggende cilinders) verkrijgbaar die eveneens aan alle veiligheidseisen voldoen.

Zoals de zaken er nu voor staan is er uit het oogpunt  van wetgeving,  veiligheid, transport en het tanken aan de pomp geen enkele reden meer om LPG in de goedgekeurde tanks te verbieden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om bij de fiscus de getankte liters middels bonnen te vereffenen.
In de vele kampeerwinkels en op internetsites worden deze tanks te koop aangeboden.

In het jaarboek van de NCC-er in het Kampeerreglement voor NCC terreinen, op bladzijde 50, staat een tekst die naar mijn mening bedoeld is voor een LPG installatie van een auto, goedgekeurd door de RDW. Gelet op de APK verplichting voor auto’s is handhaving van dit artikel niet noodzakelijk. (als een auto is gekentekend en apk is gekeurd dan is ook de LPG installatie gekeurd)
Het artikel op bladzijde 247 over gebruik van LPG in caravans, kan naar de mening van de TAC geheel vervallen.
Door veranderde inzichten omtrent gas en gasvoorzieningen zal pagina 246 in het volgende jaarboek worden gewijzigd.
Gelet op het naderende vakantie seizoen lijkt het wenselijk om op korte termijn bovenstaande toe te staan en vrij te geven.

10 maart 2009.

Namens de TAC.

Gerard Wielinga.