Caravan en de Wet

www.caravanendewet.nl

Inrichtingseisen voor Caravans met een toegestane maximum massa ten hoogste 750 kg. (< 750 kg)

Regeling Voertuigen Versie 1-03-2019

Technische inrichtingseisen Caravans < 750 kg
Afdeling 13. Aanhangwagens met een toegestane maximummassa van niet meer dan 750 kg achter personenauto’s, bedrijfsauto’s en driewielige motorrijtuigen

 

Artikel 5.13.0

Een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 750 kg achter personenauto’s, bedrijfsauto’s, bussen en driewielige motorrijtuigen moet voldoen aan de in deze afdeling opgenomen eisen en wordt beoordeeld volgens de bijbehorende wijze van keuren, waarbij in voorkomend geval bijlage VIII van toepassing is.

§ 0. Algemeen

Artikel 5.13.1

 1.  Aanhangwagens, in gebruik genomen na 29 oktober 2012, moeten zijn voorzien van een voertuigidentificatienummer dat in het chassis, frame of soortgelijke structuur is ingeslagen, welk nummer goed leesbaar is.
2.  Aanhangwagens, in gebruik genomen na 29 oktober 2012, moeten zijn goedgekeurd en zijn voorzien van een constructieplaat waarop de volgende gegevens zijn vermeld:  
  a. de naam van de fabrikant;  
  b. indien typegoedgekeurd, het typegoedkeuringsnummer van het voertuig;  
  c. het voertuigidentificatienummer, en  
  d. de technische toegestane maximummassa en aslasten.  
 

§ 1. Algemene bouwwijze van het voertuig

Artikel 5.13.3
 
 De langs- en dwarsliggers en chassisversterkingsdelen van het chassisraam, dan wel de daarvoor in de plaats tredende delen van de mee- of zelfdragende carrosserie van aanhangwagens mogen:  Onderdelen a en b: visuele controle. 
  a. geen breuken of scheuren vertonen, en  
  b. niet zodanig zijn bevestigd, vervormd of door corrosie aangetast, dat de stijfheid en de sterkte van het chassisraam of van de mee- of zelfdragende carrosserie in gevaar worden gebracht.  
 
Artikel 5.13.4
 
 1.  De bovenbouw van aanhangwagens moet deugdelijk op het onderstel zijn bevestigd.
 2.  De ondersteuning van de laadvloer onderscheidenlijk laadruimte moet deugdelijk zijn.  
 

Artikel 5.13.5
  
 1.  De accu van aanhangwagens, indien aanwezig, moet deugdelijk zijn bevestigd.  
 2.  De elektrische bedrading van aanhangwagens moet deugdelijk zijn bevestigd en goed zijn geïsoleerd.  
 

§ 2. Afmetingen en massa’s

Artikel 5.13.6
 
  Aanhangwagens mogen:
 a. niet langer zijn dan 12,00 m
 b. niet breder zijn dan 2,55 m, en
 c. niet hoger zijn dan 4,00 m.  Visuele controle. De aanhangwagens worden in geval van twijfel gemeten. Artikel 5.1a.1 is van toepassing.
 Onderdeel a: deze maat mag niet meer dan 1% afwijken. 
 

§ 3. Brandstofsystemen


Artikel 5.13.9
 
 1.  Alle onderdelen van brandstofsystemen van aanhangwagens moeten veilig zijn en deugdelijk zijn bevestigd.  
 2.  Brandstofsystemen mogen geen lekkage vertonen.
 Een installatie voor een al dan niet tot vloeistof verdicht gas wordt gecontroleerd met behulp van een middel dat lekkage zichtbaar maakt. 
 3.  De vulopening van een brandstofreservoir moet zijn afgesloten met een passende tankdop.  
 

§ 5. Assen


Artikel 5.13.18
 
 1.  De assen van aanhangwagens moeten deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd en mogen geen breuken of scheuren vertonen. 
 2.  De assen mogen niet zodanig zijn vervormd dat de sterkte ervan in gevaar wordt gebracht.  
 3.  De assen mogen niet zodanig zijn beschadigd of vervormd dat het weggedrag nadelig wordt beïnvloed.  
 4.  De assen mogen niet zodanig door corrosie zijn aangetast, dat de sterkte ervan in gevaar wordt gebracht. Hieraan wordt voor wat betreft wielgeleidingselementen voldaan, indien deze niet zijn doorgeroest. Indien een wielgeleidingselement is doorgeroest, mag deze niet zijn gerepareerd.  
 

Artikel 5.13.20
 
 1.  De wiellagers van aanhangwagens mogen niet teveel speling vertonen. Hierbij is het bepaalde in bijlage VIII, artikel 49, van toepassing.  De speling wordt op de juiste wijze zichtbaar gemaakt. In geval van twijfel wordt de speling gemeten met een geschikt meetmiddel. 
 2.  Verschijnselen van slijtage of beschadiging mogen niet hoorbaar of voelbaar zijn.  Visuele en auditieve controle, waarbij het wiel wordt rondgedraaid, al dan niet met behulp van apparatuur. 
 

Artikel 5.13.24
 
 1.  De wielen onderscheidenlijk velgen van aanhangwagens mogen geen breuken, scheuren, ondeugdelijk laswerk, ernstige corrosie of ernstige vervorming vertonen.  
 2.  De wielen onderscheidenlijk velgen moeten met alle daarvoor bestemde bevestigingsmiddelen deugdelijk zijn bevestigd.  
 

§ 6. Ophanging


Artikel 5.13.27
 
 1.  Aanhangwagens moeten zijn voorzien van banden waarvan het loopvlak niet bestaat uit metaal of een materiaal dat voor wat betreft hardheid en vervormbaarheid dezelfde eigenschappen heeft.  
 2.  De banden van aanhangwagens mogen geen beschadigingen vertonen waarbij het karkas zichtbaar is.  
 3.  De banden mogen geen uitstulpingen vertonen.  
 4.  De profilering van de hoofdgroeven van de banden moet over de gehele omtrek van het loopvlak ten minste 1,6 mm bedragen, met uitzondering van slijtage-indicatoren.  Visuele controle, waarbij het wiel wordt rondgedraaid. In geval van twijfel wordt de profieldiepte gemeten met de profieldieptemeter. De minimale profieldiepte wordt gemeten in de brede groeven waarin door de fabrikant de maximale diepte is bepaald, alsmede in de groeven waarin een slijtage-indicator aanwezig is. 
 5.  De banden van aanhangwagens mogen niet zijn nageprofileerd. Van naprofileren is sprake indien slijtage-indicatoren zijn weggesneden, indien de profielvorm van de groef afwijkt van de originele profielvorm, of indien in de bodem van de groef het karkas van de band zichtbaar is.  
 6.  Het loopvlak van de banden mag geen metalen elementen bevatten die tijdens het rijden daarbuiten kunnen uitsteken.  
 7.  De op de band aangegeven draairichting moet overeenkomen met de draairichting van de band in voorwaartse rijrichting van de aanhangwagen.  
 8.  De banden op één as moeten dezelfde maataanduiding hebben.  
 

Artikel 5.13.28
 
 1.  Aanhangwagens moeten zijn voorzien van een goed werkend veersysteem. Banden worden niet als deel van het veersysteem beschouwd.  
 2.  De onderdelen van het veersysteem mogen geen breuken of scheuren vertonen, mogen niet ernstig door corrosie zijn aangetast en moeten deugdelijk zijn bevestigd. Hieraan wordt voor wat betreft veerschotels voldaan indien deze niet zijn doorgeroest. Indien een veerschotel is doorgeroest mag deze niet zijn gerepareerd.  
 3.  Aanhangwagens die zijn voorzien van schroefveren moeten zijn voorzien van goed werkende schokdempers.  
 4.  Schokdempers van aanhangwagens moeten deugdelijk zijn bevestigd.  
 

§ 8. Reminrichting


Artikel 5.13.31
 
 1.  Indien de aanhangwagen is voorzien van een reminrichting, moet deze zodanig werken dat het voertuig ten gevolge van de remwerking geen zijwaartse bewegingen maakt.  Bij twijfel wordt een remproef uitgevoerd. 
 2.  Indien de aanhangwagen is voorzien van een reminrichting:  
  a. moeten de onderdelen deugdelijk zijn bevestigd met de daarvoor bestemde bevestigings- en borgmiddelen;  
  b. mogen de onderdelen niet zijn beschadigd, gescheurd of gebroken;  
  c. mogen de onderdelen niet in ernstige mate door corrosie zijn aangetast;  
  d. mogen de onderdelen geen inwendige of uitwendige lekkage vertonen, en  
  e. mogen de remschijven geen dusdanige slijtage vertonen dat er gevaar op breuk ontstaat.  
 3.  Remslangen mogen:  
  a. niet in ernstige mate zijn misvormd;  
  b. niet langs andere voertuigdelen schuren, en  
  c. geen zodanige beschadigingen vertonen dat het wapeningsmateriaal zichtbaar is.  
  De slangen die aan de buitenzijde van een metalen wapening zijn voorzien, mogen geen beschadiging vertonen.  
 4.  Wielen die zijn voorzien van een trommelrem, moeten in onberemde toestand in beide richtingen kunnen draaien zonder dat de remvoering aanloopt. De remvoering van wielen die zijn voorzien van een schijfrem, mag in onberemde toestand in beide richtingen enigszins slepen.  Controle door de wielen vrij van de grond met de hand rond te draaien. 
 5.  De remtrommel of remschijf mag tijdens het remmen niet worden geraakt door delen die zijn bestemd als drager of bevestigingsmiddel van de remvoering.  Indien de remvoering niet zonder demontage zichtbaar te maken is, moet de rem in werking worden gesteld terwijl het wiel met de hand of met behulp van een wielspinner wordt rondgedraaid. Hierbij mogen geen schurende geluiden van metaal op metaal hoorbaar zijn. 
 6.  De noodzakelijke bewegingsvrijheid van de remonderdelen mag niet worden beperkt.  
 

§ 9. Carrosserie


Artikel 5.13.41
 
Het slot en de scharnieren van de deuren en laadbakkleppen van aanhangwagens moeten een goede sluiting waarborgen.  Visuele controle, waarbij de deuren en laadbakkleppen worden geopend en gesloten. 
 

Artikel 5.13.48
 
 1.  Aanhangwagens mogen geen scherpe delen hebben die in geval van botsing gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers kunnen opleveren. 
 2.  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid moeten uitstekende delen van aanhangwagens, die in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten, zijn afgeschermd.  
 3.  Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op voertuigdelen die zich hoger dan 2,00 m boven het wegdek bevinden. 
 4.  De wielen onderscheidenlijk banden van aanhangwagens moeten goed zijn afgeschermd en mogen niet aanlopen. 
 5.  Geen deel van de buitenzijde van de aanhangwagen mag zodanig zijn bevestigd, beschadigd, versleten of door corrosie zijn aangetast, dat gevaar bestaat voor losraken.  
 

Artikel 5.13.50
  
  Aanhangwagens moeten aan de achterzijde zijn voorzien van een mogelijkheid tot bevestiging van een kentekenplaat.  
 

§ 10. Lichten, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen


Artikel 5.13.51
  
 1.  Aanhangwagens moeten zijn voorzien van: 
  a. twee stadslichten indien het voertuig breder is dan 1,60 m;  
  b. twee richtingaanwijzers aan de achterzijde van het voertuig;  
  c. twee achterlichten;  
  d. twee remlichten;  
  e. achterkentekenplaatverlichting;  
  f. twee rode retroreflectoren aan de achterzijde van het voertuig;  
  g. één mistachterlicht in of links van het middenlangsvlak van het voertuig;  
  h. twee witte retroreflectoren aan de voorzijde van het voertuig;  
  i. ambergele retroreflectoren aan elke zijkant van het voertuig, de achterste retroreflector aan de zijkant mag rood zijn;  
  j. twee markeringslichten aan de voorzijde en twee aan de achterzijde van het voertuig, indien het voertuig breder is dan 2,10 m;  
  k. zijmarkeringslichten indien het voertuig langer is dan 6,00 m.  
 2.  Het eerste lid, onderdeel g, is niet van toepassing op een aanhangwagen die wordt getrokken door een voertuig dat niet is voorzien van een mistachterlicht.  
 

Artikel 5.13.53
 
 1.  De stadslichten mogen niet anders dan wit stralen.  
 2.  De richtingaanwijzers en de remlichten mogen niet anders dan rood of ambergeel stralen.  
 3.  De achterlichten en het mistachterlicht mogen niet anders dan rood stralen.  
 4.  De achterkentekenplaatverlichting mag niet anders dan wit stralen en mag niet naar achteren stralen.  
 5.  De markeringslichten mogen naar voren niet anders dan wit en naar achteren niet anders dan rood stralen.  
6.  De zijmarkeringslichten mogen niet anders dan ambergeel stralen, met uitzondering van het achterste zijmarkeringslicht, dat ambergeel dan wel rood mag stralen.  
 

Artikel 5.13.54
  
 1.  De stadslichten moeten aan de voorzijde van het voertuig voor de eerste as zijn aangebracht:  
  a. op een afstand van niet meer dan 0,25 m vanaf het punt van de grootste breedte van het voertuig;  
  b. op een onderlinge afstand, gemeten tussen de binnenranden van het lichtdoorlatende gedeelte, van niet minder dan 0,60 m, en  
  c. op een hoogte van niet minder dan 0,35 m en niet meer dan 1,50 m boven het wegdek. Indien zulks in verband met de constructie van het voertuig niet mogelijk is, mogen de stadslichten op een hoogte van meer dan 1,50 m doch niet meer dan 2,10 m boven het wegdek zijn aangebracht.  
 2.  De richtingaanwijzers moeten aan de achterzijde van het voertuig zijn aangebracht:  
  a. op een afstand van niet meer dan 0,50 m vanaf het punt van de grootste breedte van het voertuig;  
  b. op een onderlinge afstand, gemeten tussen de binnenranden van het lichtdoorlatende gedeelte, van niet minder dan 0,60 m, en  
  c. op een hoogte van niet minder dan 0,25 m en niet meer dan 1,50 m boven het wegdek. Indien zulks in verband met de constructie van het voertuig niet mogelijk is, mogen de richtingaanwijzers op een hoogte van meer dan 1,50 m doch niet meer dan 2,10 m boven het wegdek zijn aangebracht.  
 3.  De achterlichten moeten aan de achterzijde van het voertuig zijn aangebracht:  
  a. op een afstand van niet meer dan 0,50 m vanaf het punt van de grootste breedte van het voertuig;  
  b. op een onderlinge afstand, gemeten tussen de binnenranden van het lichtdoorlatende gedeelte, van niet minder dan 0,60 m dan wel niet minder dan 0,40 m indien de grootste breedte van het voertuig minder bedraagt dan 1,30 m, en  
  c. op een hoogte van niet minder dan 0,25 m en niet meer dan 1,50 m boven het wegdek. Indien zulks in verband met de constructie van het voertuig niet mogelijk is, mogen de achterlichten op een hoogte van meer dan 1,50 m doch niet meer dan 2,10 m boven het wegdek zijn aangebracht.  
 4.  De remlichten moeten aan de achterzijde van het voertuig zijn aangebracht:  
  a. op een onderlinge afstand, gemeten tussen de binnenranden van het lichtdoorlatende gedeelte, van niet minder dan 0,60 m dan wel niet minder dan 0,40 m indien de grootste breedte van het voertuig minder bedraagt dan 1,30 m, en  
  b. op een hoogte van niet minder dan 0, 25 m en niet meer dan 1,50 m boven het wegdek. Indien zulks in verband met de constructie van het voertuig niet mogelijk is, mogen de remlichten op een hoogte van meer dan 1,50 m doch niet meer dan 2,10 m boven het wegdek zijn aangebracht.  
 5.  De rode retroreflectoren moeten aan de achterzijde van het voertuig zijn aangebracht:  
  a. op een afstand van niet meer dan 0,50 m vanaf het punt van de grootste breedte van het voertuig;  
  b. op een onderlinge afstand, gemeten tussen de binnenranden van het lichtdoorlatende gedeelte, van niet minder dan 0,60 m dan wel niet minder dan 0,40 m indien de grootste breedte van het voertuig minder bedraagt dan 1,30 m, en  
  c. op een hoogte van niet minder dan 0,25 m en niet meer dan 0,90 m boven het wegdek.  
 6.  Het mistachterlicht moet zijn aangebracht:  
  a. op ten minste 0,10 m afstand van de remlichten, en  
  b. op een hoogte van niet minder dan 0,25 m en niet meer dan 1,00 m boven het wegdek.  
 7.  De witte retroreflectoren aan de voorzijde van het voertuig moeten voor de eerste as zijn aangebracht:  
  a. op een afstand van niet meer dan 0,50 m vanaf het punt van de grootste breedte van het voertuig;  
  b. op een onderlinge afstand van niet minder dan 0,60 m dan wel niet minder dan 0,40 m indien de grootste breedte van het voertuig minder bedraagt dan 1,30 m, en  
  c. op een hoogte van niet minder dan 0,25 m en niet meer dan 0,90 m boven het wegdek. Indien zulks in verband met de constructie van het voertuig niet mogelijk is, mogen de retroreflectoren op een hoogte van meer dan 0,90 m doch niet meer dan 1,50 m boven het wegdek zijn aangebracht.  
 8.  De ambergele retroreflectoren aan elke zijkant van het voertuig moeten:  
  a. op een hoogte van niet minder dan 0,25 m en niet meer dan 0,90 m evenwijdig aan het middenlangsvlak boven het wegdek zijn aangebracht. Indien zulks in verband met de constructie van het voertuig niet mogelijk is, mogen de retroreflectoren op een hoogte van meer dan 0,90 m doch niet meer dan 1,50 m boven het wegdek zijn aangebracht;  
  b. zodanig zijn aangebracht dat:  
  1°. één retroreflector zich bevindt in het middelste derde gedeelte van de aanhangwagen;  
  2°. de onderlinge afstand tussen de retroreflectoren niet meer dan 3,00 m bedraagt;  
  3°. de afstand van de voorste retroreflector tot de voorzijde van de aanhangwagen niet meer dan 3,00 m bedraagt;  
  4°. de afstand van de achterste retroreflector tot de achterzijde van de aanhangwagen niet meer dan 1,00 m bedraagt, waarbij het voertuiggedeelte boven de 2,00 m buiten beschouwing wordt gelaten in de afstand tot de achterzijde.  
 9.  De zijmarkeringslichten moeten zijn aangebracht:  
  a. in de lengterichting van het voertuig waarbij ten minste één zijmarkeringslicht zich in het middelste derde gedeelte van het voertuig bevindt, en het meest naar voren geplaatste zijmarkeringslicht zich niet meer dan 3,00 m van de voorkant van het voertuig bevindt, en het meest achterwaarts geplaatste zijmarkeringslicht zich niet meer dan 1,00 m van de achterkant van het voertuig bevindt;  
  b. op een onderlinge afstand van niet meer dan 3,00 m tussen twee opeenvolgende zijmarkeringslichten, en  
  c. op een hoogte van niet minder dan 0,25 m en niet meer dan 0,90 m boven het wegdek. Indien zulks voor de vorm van de bovenbouw noodzakelijk is, mogen de zijmarkeringslichten op een hoogte van meer dan 0,90 m doch niet meer dan 1,50 m boven het wegdek zijn aangebracht.  
 10.  De markeringslichten moeten zijn aangebracht:
 a. zo hoog mogelijk boven het wegdek;
 b. zo dicht mogelijk bij het punt van de grootste breedte van het voertuig.  
 

Artikel 5.13.55
 
 1.  De in artikel 5.13.51 bedoelde lichten moeten goed werken. Indien een licht wordt gevormd door meerdere lichtbronnen mag door defecte lichtbronnen het oorspronkelijk lichtoppervlak met niet meer dan 25% afnemen.  Visuele controle, waarbij de desbetreffende lichten worden ingeschakeld. 
 2.  De lichtarmaturen en de onderdelen daarvan moeten deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd. 
 3.  De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zodanig zijn beschadigd, gerepareerd of bewerkt dat de lichtopbrengst en het lichtbeeld dan wel de functie nadelig worden beïnvloed.  
 4.  Lichten met dezelfde functie moeten nagenoeg van gelijke grootte, gelijk kleur en gelijke sterkte zijn. Lichten en retroreflecterende voorzieningen met dezelfde functie moeten nagenoeg symmetrisch links en rechts van het voertuig zijn bevestigd.  Visuele controle, waarbij de desbetreffende lichten worden ingeschakeld. 
 5.  De in artikel 5.13.51 bedoelde lichten en retroreflectoren mogen voor zover het het lichtdoorlatend gedeelte betreft ten hoogste 25% zijn afgeschermd.  
 6.  De in artikel 5.13.51 bedoelde retroreflectoren mogen geen gebreken vertonen, die de retroreflectie beïnvloeden.  
 

Artikel 5.13.57
 
 1.  Aanhangwagens mogen zijn voorzien van:  
  a. twee stadslichten, indien het voertuig niet breder is dan 1,60 m;  
  b. twee extra markeringslichten aan de voorzijde en twee extra markeringslichten aan de achterzijde, indien deze lichten reeds ingevolge artikel 5.13.51 verplicht zijn;  
  c. twee of vier markeringslichten aan de voorzijde en twee of vier markeringslichten aan de achterzijde van het voertuig, indien deze lichten niet reeds ingevolge artikel 5.13.51 verplicht zijn;  
  d. zijmarkeringslichten, indien deze lichten niet reeds ingevolge artikel 5.13.51 verplicht zijn  
  e. één of twee achteruitrijlichten;  
  f. werklichten;  
  g. één derde remlicht;  
  h. twee extra richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten aan de achterzijde van het voertuig;  
  i. twee staaklichten;  
  j. één of twee mistachterlichten.  
 2.  Aanhangwagens mogen zijn voorzien van:  Visuele controle. 
  a. extra witte retroreflecterende voorzieningen aan de voorzijde;  
  b. extra rode retroreflecterende voorzieningen aan de achterzijde, en  
  c. extra retroreflecterende voorzieningen aan de zijkanten van het voertuig, welke ambergeel moeten zijn, met uitzondering van de achterste zijreflector, welke rood mag zijn.  
 

Artikel 5.13.57a
 
 1.  Aanhangwagens in gebruik bij de in de artikelen 29, eerste lid, en 30b van het RVV 1990 bedoelde diensten, die de daar genoemde signalen mogen voeren, mogen zijn voorzien van retroreflecterende striping, letters, cijfers of tekens die de aanhangwagen herkenbaar maken als zijnde in gebruik bij die diensten. 
 2.  Aanhangwagens in gebruik voor werkzaamheden die zijn vastgesteld krachtens artikel 30, eerste lid, van het RVV 1990, mogen zijn voorzien van gele zwaai-, flits- of knipperlichten.  
 

Artikel 5.13.59
 
 1.  De markeringslichten en de staaklichten mogen naar voren niet anders dan wit en naar achteren niet anders dan rood stralen. 
 2.  De stadslichten en achteruitrijlichten mogen niet anders dan wit of geel stralen.  
 3.  De zijmarkeringslichten mogen niet anders dan ambergeel stralen, met uitzondering van het achterste zijmarkeringslicht, dat ambergeel dan wel rood mag stralen.  
 4  De extra richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten mogen niet anders dan ambergeel stralen.  
 5.  De mistachterlichten mogen niet anders dan rood stralen.  
 

Artikel 5.13.59a
  
 1.  De in artikel 5.13.57 bedoelde lichtarmaturen en de onderdelen daarvan moeten deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd.  
 2.  De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zodanig zijn beschadigd, gerepareerd of bewerkt dat de lichtopbrengst en het lichtbeeld dan wel de functie nadelig worden beïnvloed.  
 3.  Lichten met dezelfde functie moeten nagenoeg van gelijke grootte, gelijke kleur en gelijke sterkte zijn. Lichten en retroreflecterende voorzieningen met dezelfde functie moeten nagenoeg symmetrisch links en rechts van het midden van het voertuig zijn bevestigd.  
 

Artikel 5.13.60
  
 1.  De achteruitrijlichten mogen niet lager dan 0,25 m en niet hoger dan 1,20 m boven het wegdek zijn aangebracht.  
 2.  De markeringslichten moeten zijn aangebracht:  
  a. zo hoog mogelijk boven het wegdek, en  
  b. zo dicht mogelijk bij het punt van de grootste breedte van het voertuig.  
 3.  Het mistachterlicht of de mistachterlichten moeten zijn aangebracht: 
  a. op ten minste 0,10 m afstand van de remlichten, en  
  b. op een hoogte van niet minder dan 0,25 m en niet meer dan 1,00 m boven het wegdek.  
  Indien slechts één mistachterlicht aanwezig is, moet dit licht links van het middenlangsvlak van het voertuig zijn aangebracht.  
 4.  De zijmarkeringslichten moeten zijn aangebracht:  
  a. in de lengterichting van het voertuig waarbij ten minste één zijmarkeringslicht zich in het middelste derde gedeelte van het voertuig bevindt, en het meest naar voren geplaatste zijmarkeringslicht zich niet meer dan 3,00 m van de voorkant van het voertuig bevindt, en het meest achterwaarts geplaatste zijmarkeringslicht zich niet meer dan 1,00 m van de achterkant van het voertuig bevindt;  
  b. op een onderlinge afstand van niet meer dan 3,00 m tussen twee opeenvolgende zijmarkeringslichten, en  
  c. op een hoogte van niet minder dan 0,25 m en niet meer dan 0,90 m boven het wegdek. Indien zulks door de vorm van de bovenbouw noodzakelijk is, mogen de zijmarkeringslichten op een hoogte van meer dan 0,90 m doch niet meer dan 1,50 m boven het wegdek zijn aangebracht.  
 5.  Het derde remlicht moet zodanig zijn aangebracht dat:
 a. het zich bevindt op een afstand van ten hoogste 0,15 m vanaf het middenlangsvlak, en
 b. de onderzijde van het lichtdoorlatende gedeelte hoger ligt dan de bovenzijde van de remlichten, bedoeld in artikel 5.13.51, eerste lid, onderdeel d.  
 6.  De stadslichten moeten aan de voorzijde van het voertuig voor de eerste as zijn aangebracht:  
  a. op een afstand van niet meer dan 0,25 m vanaf het punt van de grootste breedte van het voertuig;  
  b. op een onderlinge afstand, gemeten tussen de binnenranden van het lichtdoorlatende gedeelte, van niet minder dan 0,60 m, en  
  c. op een hoogte van niet minder dan 0,25 m en niet meer dan 1,50 m boven het wegdek. Indien zulks in verband met de constructie van het voertuig niet mogelijk is, mogen de stadslichten op een hoogte van meer dan 1,50 m doch niet meer dan 2,10 m boven het wegdek zijn aangebracht.  
 

Artikel 5.13.64
 
  Aanhangwagens mogen, met uitzondering van de richtingaanwijzers, de waarschuwingsknipperlichten en de remlichten ten behoeve van het noodstopsignaal, niet zijn voorzien van knipperende lichten.  
 

Artikel 5.13.65
 
 1.  Aanhangwagens mogen niet zijn voorzien van:
 a. meer lichten en retroreflecterende voorzieningen dan in de artikelen 5.13.51, 5.13.57 en 5.13.57a is voorgeschreven of toegestaan, en
 b. in het voertuig aanwezige lichten of objecten die licht uitstralen naar de buitenzijde van het voertuig. Indien lichtarmaturen aanwezig zijn voor lichten die niet zijn voorgeschreven dan wel toegestaan, mogen de lichten hiervan niet werken. 
 2.  Aanhangwagens niet in gebruik bij de in de artikelen 29, eerste lid, en 30b van het RVV 1990 bedoelde diensten, mogen niet zijn voorzien van lichtarmaturen voor blauwe zwaai-, flits- of knipperlichten of voorzieningen die de indruk wekken dat het voertuig is voorzien van een dergelijke lichtarmatuur.  
 

§ 11. Verbinding tussen trekkend motorvoertuig en aanhangwagen


Artikel 5.13.66
 
 1.  De koppeling van aanhangwagens moet zijn voorzien van een goedkeuringsmerk. Hierbij is het bepaalde in bijlage VIII, artikel 129, van toepassing.  
 2.  De koppeling en de trekdriehoek of trekboom van aanhangwagens moeten deugdelijk zijn bevestigd en mogen niet gescheurd, ernstig vervormd, gebroken dan wel overmatig gesleten zijn.  
 3.  De trekdriehoek of trekboom mag niet zijn doorgeroest.  
 4.  Aanhangwagens die niet zijn voorzien van een losbreekreminrichting, moeten zijn voorzien van een hulpkoppeling. De hulpkoppeling moet deugdelijk zijn bevestigd en mag niet vervormd, gescheurd, gebroken dan wel overmatig gesleten zijn.  
 5.  Aanhangwagens die zijn voorzien van een losbreekreminrichting, mogen niet tevens zijn voorzien van een hulpkoppeling.  
 6.  Delen van de koppeling van aanhangwagens mogen tijdens het ontkoppelen, het losbreken of in afgekoppelde toestand het wegdek niet kunnen raken.  
 

Artikel 5.13.67
  
  Indien de aanhangwagen is voorzien van een kogelkoppeling,
 a. moet de sluit- en borginrichting goed functioneren, en
 b. mogen de onderdelen niet zijn vervormd.  de sluit- en borginrichting met behulp van de koppelingskogel wordt gecontroleerd.